t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Business Startup Information ẩn bài đăng này hiện

Hello.
My name is Jonathan. I am a Canadian interested in the possibility of starting a business in China, so I was wondering if I could ask for some information and perhaps eventual startup assistance. I am also curious what YOU think would work as a potential business. Thank you.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6664555836

đã đăng:

hay nhất [?]